گرادیان بخش


قالب بسیار زیبای نور

جهت عمودی

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک نمونه از جهت عمودی است

جهت افقی

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک مثال از جهت افقی است

جهت مورب بالا

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک نمونه از جهت مورب بالا است

جهت قطر پایین

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک مثال از جهت مورب پایین است

جهت شعاعی

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک نمونه از جهت شعاعی است

گرادیان با ابعاد

قابلیت کنترل شفافیت رنگ شیب
و این یک مثال است