جهت عمودی

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک نمونه از جهت عمودی است

گرادیان بیشتر

جهت افقی

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک مثال از جهت افقی است

جهت قطر

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک نمونه از جهت مورب بالا است

جهت قطر

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک مثال از جهت مورب پایین است

جهت شعاعی

توانایی انتخاب رنگ شیب در جهت و این
یک نمونه از جهت شعاعی است

گرادیان با ابعاد

قابلیت کنترل شفافیت رنگ شیب
و این یک مثال است