جداول قیمت گذاری


قالب بسیار مفید و پرکاربرد

پیش فرض

پایه ای

تومان99/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
بیشتر

تومان199/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
استاندارد

تومان399/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام

رنگی

پایه ای

تومان99/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
بیشتر

تومان199/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
استاندارد

تومان399/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام

با آیکن ها

پایه ای

تومان99/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
بیشتر

تومان199/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
استاندارد

تومان399/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام

سبک پیشنهاد

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • به روز رسانی تم
 • به روز رسانی تم
 • به روز رسانی تم
بیشتر

تومان199/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
استاندارد

تومان399/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام

سبک بلیط

پیش فرض زمینه تاریک

پایه ای

تومان99

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

استاندارد

تومان299

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی.

پیش فرض زمینه تاریک

پایه ای

تومان99/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
بیشتر

تومان199/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام
استاندارد

تومان399/ ماه

 • تا 100 کاربر
 • به روز رسانی تم
 • پشتیبانی در انجمن
 • فتوشاپ
 • خدمات مشتری
ثبت نام

پس زمینه تیره

پایه ای

تومان99

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
امفهوم از صنعت چاپ و با استفاده 

استاندارد

تومان299

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
امفهوم از صنعت چاپ و با استفاده 

جدول گورخر

# آلفا بتا گاما دلتا اپسیلون
1 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان1,200.00
2 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان 3,542.00
3 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان 9,501.00
4 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان 5,022.00

جدول مقدماتی

# آلفا بتا گاما دلتا اپسیلون
1 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان 1,200.00
2 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان 3,542.00
3 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان 9,501.00
4 داده ها داده ها داده ها داده ها تومان 5,022.00