لایه های تصویر

لایه های تصویر؟

ارائه تصاویر خود را در راه های خلاق، عنصر لایه تصویر شما اجازه می دهد به تحریک و تشجیع
هر عنصر در تصویر خود را. نمونه چک زیر اقدام نمایید.

Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer